Sit rozpierzchły

Juncus effusus L.

Juncus effusus L._1W Polsce pospolity, występuje w miejscach wilgotnych od niżu po regiel górny. Występuje na podmokłych łąkach i pastwiskach na glebach ciężkich i słabo przewietrzanych (poniżej 10% zawartości powietrza). Ekspansywny na siedliskach wilgotnych nazbyt intensywnie wypasanych lub wydeptywanych. Występuje często i masowo także w okrajkach torfowisk przejściowych.