Gojnik syryjski

Sideritis syriaca L.

Sideritis_syriaca_L.Inne nazwy: grecka górska herbata, moutain tea.